Szanowny Kliencie, 

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegłowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to rwnież na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa rwnież każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisw o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczeglności przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, ktre istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład: 

  • pisemnie na adres: ul. Rydygiera 14 lok U17, 01-793 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gramsy.pl;

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczeglności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu na podstawie rękojmi

W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady charakter rwnorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarwno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

  1. Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

  • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposb wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztw w porwnaniu ze sposobem proponowanym przez nas. 

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  1. Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmwić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposb wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porwnaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztw.

Pamiętaj, że klient, ktry wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Rydygiera 14 lok U17, 01-793 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposb jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w ktrym produkt się znajduje.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie pźniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o ktrą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Konsument ma rwnież możliwość skorzystania z pozasądowych sposobw rozpatrywania sporw. 

Szczegłowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańcw Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), ktrego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporw konsumenckich. 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji społecznej, do ktrej zadań statutowych należy ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporw pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentw i przedsiębiorcw dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Inne reklamacje

W ten sam sposb jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamwienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.  

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczeglności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.